ANBI


De naam van de instelling:

Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:

806746683

Het post- of bezoekadres van de instelling:

Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch
Bruistensingel 500
De Stadstuin, kamer 0.3
5232 AH  ‘s-Hertogenbosch

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Artikel 3.1
De stichting heeft ten doel te fungeren als het advies-, overleg-, informatie- en samenwerkingsorgaan van en voor organisaties, instellingen en instanties, die zich in het werkgebied van de stichting – zijnde de gemeente ’s-Hertogenbosch – richten op de belangenbehartiging van en dienstverlening aan mensen met een functiebeperking ongeacht hun leeftijd (verder te noemen de doelgroep). Op dit terrein is de stichting onder meer een beleidsadviserend orgaan voor de gemeentelijke overheid, organisaties , bedrijven en derden. De stichting laat zich bij haar werkzaamheden leiden door het beginsel van inclusief beleid. Onder inclusief beleid wordt hier verstaan een beleid, waarbij van meet af aan zodanig rekening wordt gehouden met de leden van de doelgroep, dat er voor hen zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Werkplan 2023

De functie van de bestuurders:

Voorzitter: Dhr. C. Lampe
Secretaris: Dhr. B. Clazing

Penningmeester: Dhr. J. van de Werken

De namen van de bestuurders:

Bestuursleden:
Mevr. A. Gorter
Mevr. E. Moerkerke
Dhr. J. Gorter

Het beloningsbeleid:

Bestuursleden en vertegenwoordigers van het Gehandicaptenplatform hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis en verblijfskosten en overige onkosten volgens een door het bestuur op te stellen regeling. Van vergoeding is uitgesloten derving van inkomsten door deelname aan vergaderingen of activiteiten voor het Gehandicaptenplatform. Beloningsbeleid personeel: volgens CAO Welzijn.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2022

Een financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022

Bewijs van lidmaatschap Ieder(in):

Verklaring Lidmaatschap Ieder(in) 2019